Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Đang cập nhật thông tin...

Từ giao diện quản trị chọn vào tab Adminsitration

Image Added

Sau đó click chọn VDC cần cấu hình Edge

Image Added

Ở tab Edge Gateways phải chuột lên Edge và chọn Edge Gateway Services…

Image Added


Cấu hình NAT

-          Source NAT: chọn vào Add SNAT…

Image Added

-          Destination NAT: chọn vào Add DNAT…

Image Added

Xem thêm hướng dẫn cấu hình NAT tại đây