Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Trong thời gian bị các tổ chức blacklist liệt địa chỉ IP vào danh sách đen, khách hàng có thể sử dụng thêm một IP (IP mới và không bị liệt vào blacklist) để có thể tiến hành gửi mail nhằm tránh trường hợp gián đoạn công việc.
  • Cập nhật lại toàn bộ mật khẩu của các tài khoản email với độ khó phức tạp.
  • Rà soát lại toàn bộ mã nguồn bằng một số công cụ quét mã độc như ClamAV để tìm kiếm các scripts phát tán thư rác và phân quyền một cách chính xác đề đảm bảo tính bảo mật.

...