Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Từ giao diện quản trị chọn vào tab Adminsitration

Sau đó click chọn VDC cần cấu hình Edge

Ở tab Edge Gateways phải chuột lên Edge và chọn Edge Gateway Services…Cấu hình NAT

-          Source NAT: chọn vào Add SNAT…

-          Destination NAT: chọn vào Add DNAT…

Xem thêm hướng dẫn cấu hình NAT tại đây

  • No labels