Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Từ giao diện quản trị chọn vào tab Adminsitration

Sau đó click chọn VDC cần cấu hình Edge

Ở tab Edge Gateways phải chuột lên Edge và chọn Edge Gateway Services…

Chọn tab menu Load balancer

Load balancer là một dịch vụ cho phép cấu hình để cân bằng tải các dịch vụ (web, mail, ….)

Xem thêm cách cấu hình dịch vụ load balancer tại đây

  • No labels