Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Từ giao diện quản trị chọn vào tab Adminsitration

Sau đó click chọn VDC cần cấu hình Edge

Ở tab Edge Gateways phải chuột lên Edge và chọn Edge Gateway Services…

Ở tab cấu hình Firewall có thể định nghĩa các rule cho phép hoặc cấm truy cập qua firewall,

hình dưới là một ví dụ cho cấu hình cho phép HTTP qua firewall

Xem thêm hướng dẫn cấu hình Firewall tại đây

  • No labels