Skip to end of metadata
Go to start of metadata
  1. Tải và cài ứng dụng S3 Browser tại địa chỉ http://s3browser.com/
Giao diện sau khi cài đặt
  1. Nhập thông tin kết nối
  • Sử dụng Menu tab để quản ý Add new account, Manage account ... (với Free version tối đa chỉ thêm được 2 accounts)

  • Add New Account và điền thông tin 
Điền thông tin của Account Name
  • Kết nối thành công và tạo Bucket để lưu dữ liệu
  • Có thể phân quyền cho Bucket hay các file
Dùng các chức năng trên thanh công cụ để thao tác upload và download dữ liệu.
Có thể phân quyền truy cập các file, folder, bucket bằng cách: chọn các ô tương ứng quyền truy cập
hoặc chọn file, folder, bucket rồi chọn Makepublic -> Apply changes -> Reload


Mặc định ứng dụng S3 Browser sẽ tạo đường dẫn đến files: https://<bucket-name>.domain/<folder>/file
nhưng cũng có thể sử dụng định dạng sau: https://domain/<bucket-name>/folder/file
  • No labels