Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Vmware vCloud Director cung cấp khả năng quản lí tài nguyên ảo, kể cả datacenter ảo cho người dùng thông qua giao diện web. Người dùng có thể tương tác với các tài nguyên trong tổ chức của mình như máy ảo (virtual machine), hạ tầng mạng, không gian lưu trữ và các dịch vụ khác (VPN, NAT, Firewall,….).

 

Để vào giao diện quản lí của vCloud Director, ta có thể dùng trình duyệt web (nên dùng Firefox version 3.6 hoặc mới hơn và phải cài đặt VMRC plugin) và truy cập vào đường dẫn sau: https://cloud.lvsolution.vn/cloud. Quá trình đăng nhập sẽ yêu cầu xác thực bằng tài khoản đã được cấp. Sau khi đăng nhập thành công, giao diện quản lí vCloud Director như sau:

 

 

vCloud Director bao gồm 3 tab quản lí chính:

 

 + Home: cung cấp giao diện quản lí tổng quát bao gồm các thành phần được quản lí cũng    

như quy trình khởi tạo các các tài nguyên trên vCloud.

 

+ Manage & Monitor: đưa ra giao diện quản lí chi tiết các thành phần trên vCloud và các 

thao tác được phép thực hiện. Ở tab này, người dùng có thể xem các thông số một cách       

đầy đủ về các tài nguyên hiện có trên vCloud.


+ Administrator: dùng để cấu hình các thông số hệ thống cho vCloud như tài khoản truy

cập, bản quyền, địa chỉ IP của vCloud, các yêu cầu về mật khẩu,….

  • No labels