Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Các thành phần được quản lí trên vCloud:

 

 

+ Provider VDCs: bao gồm các máy tính (ESXi host), bộ nhớ RAM và không gian lưu

trữ của một vCenter Server. Một provider VDCs phải có ít nhất một resource pool hoặc 

là cả một cluster ( root resource pool) trên vCenter Server.

 

+ External Networks: cung cấp hạ tầng mạng ở mức logic, để các máy ảo của các tổ chức

trên vCloud có thể kết nối Internet.

 

+ Network Pools: là một nhóm các network khác nhau được dùng bên trong một VDC,

lưu lượng mạng trong network pool sẽ được cô lập ở mức layer 2 và một network pool 

có thể được dùng chung cho nhiều VDC.

 

+ Organizations: là một đơn vị quản lí trên vCloud, bao gồm người dùng và tài nguyên

được cấp phát trên vCloud, được xem như là một khách hàng.


+ Organization VDCs: là các VDC của một đơn vị, tổ chức. Một tổ chức có thể có nhiều

VDC. Mỗi VDC sẽ được cấp tài nguyên về CPU, RAM, và Storage riêng biệt.

 

+ Edge Gateways: là một router ảo của một VDC, có thể cung cấp các dịch vụ như

DHCP, firewall, NAT, static routing, VPN, và load balancing.

 

+ System Administrator: quản lí các cấu hình hệ thống của vCloud cũng như các tài   

khoản quản trị vCloud.

 

Sơ đồ tổ chức của vCloud như sau:

 

 

Về mặt tổ chức, vCloud chia làm 2 thành phần chính là Provider VDC và Organization. Provider sẽ quản lí các tài nguyên ở mức vật lý gồm các host vật lý, không gian lưu trữ và hệ thống mạng. Các tài nguyên này sẽ được phân phối cho các Organization sẽ trình bày sau.

  • No labels